luni, 13 mai 2013

Formulare adminstrative bilingve

 NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETFormanyomtatványok / Formulare


ÜGYINTÉZŐ


I. Mezőgazdaság • Agricultură


1. Termelői bizonylat kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
2. Mezőgazdasági földterület eladásának hirdetése
    Anunţ pentru înstrăinarare teren agricol
3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozattevő nem rendelkezik földterülettel
    Declaraţie privind nedeţinerea de teren
4. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelem
    Cerere ajutor de minimis în agricultură

II. Gyámhatóság • Autoritate tutelară


1. Kérelem újszülöttnek járó juttatásra
    Cerere pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut
2. Újszülött számára kiállított bizonylat iránti kérelem
    Cerere eliberare adeverinţă pentru copilul nou-născut

III. Kereskedelmi engedélyek • Autorizări comerţ


1. Kérelem engedélyezés és bejegyzés / engedélyezés és bejegyzés kiegészítése / módosítása jóváhagyására
    Cerere pentru autorizare şi înregistrare / completare, modificare autorizare şi înregistrare persoană fizică / asociaţie familială
2. Természetes személy vállalkozási engedélyének érvénytelenítésére vonatkozó kérelem
    Cerere pentru anulare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
3. Természetes személy vállalkozási engedélyének felfüggesztésére vonatkozó kérelem 
    Cerere pentru suspendare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
4. Ideiglenes utcai árusítás engedélyezése iránti kérelem 
    Cerere pentru comerţ stradal temporar
5. Szállítmányozási engedély kiadása iránti kérelem
    Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport
6. Gazdasági szereplők gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem 
    Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - operatori
7. Természetes személyek gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem 
    Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - persoane fizice
8. Reklámtábla felállítása után fizetendő adó megállapítása iránti kérelem
    Cerere pentru stabilire sume datorate pentru amplasare panou publicitar

IV. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek • Autorizaţii şi orare de funcţionare


1. Működési és nyitvatartási engedély kibocsátása iránti kérelem 
    Cerere pentru eliberarea autorizaţiei şi orarului de funcţionare
2. A bejárati úttal rendelkező közterület elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem
    Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu cale de acces
3. A közterület bódé általi elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem 
    Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu ghereta
4. Végkiárusítási értesítés
    Notificare vânzare de lichidare
5. Kiárusítási értesítés
    Notificare vânzare de soldare

V. Információs központ • Centrul de informaţii pentru cetăţeni


1. Közigazgatási panasz (nem érkezett válasz) 
    Reclamaţie administrativă (nu s-a primit răspuns)
2. Közigazgatási panasz (elutasító válasz)
    Reclamaţie administrativă (răspuns negativ)
3. Meghallgatási kérelem (polgármester, alpolgármester, jegyző)
    Solicitare audienţă primar, viceprimar, secretar
4. Közérdekű információk iránti kérelem
    Solicitare informaţii de interes public

VI. Lakosság-nyilvántartás • Evidenţa populaţiei


1. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldről Romániába történő áttelepülés esetén
    Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
2. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldi állandó lakhelyű és romániai ideiglenes lakhelyű román állampolgárok számára
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
3. Kérelem a lakhelyváltoztatásnak a személyazonossági igazolványba történő bevezetésére
    Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
4. Befogadó nyilatkozat 
    Declaraţie privind primirea în spaţiu
5. Meghatalmazott általi befogadó nyilatkozat
    Declaraţie privind primirea în spaţiu prin mandatar
6. Lakhelyre vonatkozó nyilatkozat
    Declaraţie privind reşedinţa

VII. Parkolások • Parcări


1. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására természetes személyek számára
    Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice 
2. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára
Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut autorizaţie de construire
3. Kérelem parkolóbérlet kiállítására városrendezési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára
    Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut certificat de urbanism
4. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására jogi személyek számára
    Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
5. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező jogi személyek számára
    Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane juridice care au obţinut autorizaţie de construire
6. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására természetes személyek számára
    Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
7. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására jogi személyek számára
    Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
8. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására természetes személyek között
    Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane fizice
9. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására jogi személyek között
    Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane juridice
10. Kérelem szabad bejárási engedély kiállítását célzó szerződés megkötésére
    Cerere pentru încheierea unui contract privind eliberarea legitimaţiei de liber acces

VIII. Szociális védelem • Protecţie socială


1. Kérelem szociális segély megállapítására
    Cerere pentru acordarea ajutorului social
2. Nyilatkozat a család jövedelméről (szociális segély megállapításához)
Declaraţie privind veniturile realizate de familie (pentru acordarea ajutorului social)
3. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a fűtési támogatás megítélése érdekében
    Cerere şi declaraţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

IX. Humán erőforrás • Resurse umane


1. Idős személyt otthonában gondozóként való alkalmazás iránti kérelem
    Cerere pentru angajare în muncă în calitate de îngrijitor al persoanei vârstnice

2. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem
Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice
3. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem, elhalálozás miatt
    Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice, în caz de deces
4. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem
    Cerere pentru încetarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap
5. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység folytatása iránti kérelem
    Cerere pentru continuarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap

X. Anyakönyvi ügyek • Stare civilă


1. Névátírás iránti kérelem
    Cerere de ortografiere a numelui în limba maternă

2. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a gyermeknevelési juttatás/ösztönzés és családi pótlék megítélése érdekében
    Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

3. 50 éves házassági oklevél kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie

4. Kérelem családegyesítéséhez szükséges bizonylat megszerzésére
    Cerere pentru eliberarea adeverinţei necesare reîntregirii familiei

5. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie

6. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, meghatalmazott által
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, prin procură

7. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén
    Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, pentru domiciliul în străinătate

8. Halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea certificatului de deces

9. Családi könyvecske kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea livretului de familie

10. Válási határozat bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea divorţului pronunţat în ţară

11. Külföldön történt névváltoztatásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii schimbării de nume produs în străinătate

12. Külföldön anyakönyvezett házasságkötésre és a férj elhalálozására vonatkozó megjegyzések bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces al soţului în străinătate

13. Külföldön bekövetkezett elhalálozásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de deces produs în străinătate

14. Külföldön kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înregistrarea menţiunii de divorţ produs în străinătate

15. Külföldön kötött házasságra és kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
    Cerere pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ în străinătate

16. Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de naştere înregistrat în străinătate

17. Külföldön kiállított házassági bizonyítvány átírása és román házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie înregistrat în străinătate

18. Külföldön kiállított halotti bizonyítvány átírása és román halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
    Cerere pentru transcrierea certificatului de deces înregistrat în străinătate

XI. Adók és illetékek • Taxe si impozite


1. Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében
    Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente 

2. Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint […] cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, şi pentru firma instalată […] 

3. Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében
    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport 

4. Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice 

5. Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében
    Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat a destinatorilor mai multor clădiri - persoane fizice 

6. Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice 

7. Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
    Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

XII. Városrendezés • Urbanism


1. Építési engedély iránti kérelem melléklete
    Anexă la cererea de eliberare autorizare de construire 

2. Engedélyezett építési munkálatok megkezdésének értesítése
    Anunţ începere lucrări construcţii autorizate 

3. Kérelem az építmény felépítését/kibővítését igazoló bizonylat kiállítására
    Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcţiei 

4. Kérelem az építmény lebontását igazoló bizonylat kiállítására
    Cerere pentru confirmarea desfiinţării construcţiei în baza autorizaţiei de demolare 

5. Kérelem a Terület-és Városrendezési Bizottság szakvéleményének kibocsátására
    Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism 

6. Városrendezési dokumentáció jóváhagyása iránti kérelem
    Cerere pentru obţinerea aprobării documentaţiei de urbanism 

7. Kérelem a városrendezési engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítására
    Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 

8. Helyszínrajz kibocsátása iránti kérelem
    Cerere pentru eliberarea unui plan de situaţie 

9. Városesztétikai Bizottság jóváhagyása iránti kérelem
    Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei de Estetică Urbană 

10. Kérelem különböző bizonylatok kiállítására (az ingatlan belterületen található, jelenlegi lakcím, ingatlanadó-kategóriát meghatározó övezeti besorolás)
    Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan, adresă poştală, încadrare zonă de impozitare fiscală 

11. Kérelem az építési/bontási engedély kibocsátására
    Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare 

12. Kérelem a városrendezési engedély kibocsátására
    Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism 

13. Kérelem a használatbavételi bizonylat kiállítására
    Cerere pentru eliberarea dovezii de luare în folosinţă

XIII. Különfélék • Diverse


1. Lakásigénylési kérelem
    Cerere pentru acordare locuinţă 

2. Kérelem közművesítési-városgazdálkodási munkálatokra
    Cerere pentru solicitarea executării de lucrări edilitaro-gospodăreşti în zona străzilor şi pieţelor 

3. Kérelem különleges szállítói engedély kibocsátására
    Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport 

4. Kérelem telek koncessziós átengedésének jóváhagyására
    Cerere pentru aprobarea concesionării de teren 

5. Kérelem telek ingyenes használatra történő kiutalására saját tulajdonú lakás felépítése céljából
    Cerere de atribuire teren în vederea construirii unei locuinţe 

6. Lakásvásárlási kérelem
    Cerere pentru cumpărarea locuinţei 

7. Kérelem a bérleti szerződés meghosszabbítására
    Cerere pentru reînnoirea contractului de închiriere 

8. Lakáscsere-kérelem
    Cerere pentru schimb de locuinţă 

9. Lakáskiutalási kérelem
    Cerere pentru solicitare de locuinţă din fondul de stat 

10. Nyilvános összejövetel bejelentése
    Formular manifestare publică


Niciun comentariu: